Đóng

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHOA XÉT NGHIỆM

THÔNG BÁO Chiêu sinh lớp đào tạo Y khoa liên tục  “QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM CƠ BẢN” Kính gửi: Ban Giám Đốc Bệnh Viện/ Trung tâm/ Phòng khám; Ông/Bà Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám; Bác sỹ Trưởng/Phó Khoa Xét nghiệm Bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám; […]