Đóng

Vũ Nguyễn Hải Yến

Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo y khoa liên tục (CME) “KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG HỖ TRỢ SINH SẢN CƠ BẢN TRONG LABO”

Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 08 năm 2013 của Bộ Y tế về Hướng dẫn đào tạo liên tục cho cán bộ Y tế; Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-K2ĐT ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế về việc cho […]

Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo y khoa liên tục (CME) “KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG HỖ TRỢ SINH SẢN CƠ BẢN TRÊN LÂM SÀNG”

Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 08 năm 2013 của Bộ Y tế về Hướng dẫn đào tạo liên tục cho cán bộ Y tế; Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-K2ĐT ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế về việc cho […]