Đóng

Bộ môn Xét Nghiệm

Thông báo tuyển sinh lớp CME (26/7/2019): HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG SỔ TAY CHẤT LƯỢNG PHÒNG XÉT NGHIỆM

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-K2ĐT ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế về việc cho phép Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y Dược An Sinh được tiến hành đào tạo liên tục (CME); Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng […]

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHOA XÉT NGHIỆM

THÔNG BÁO Chiêu sinh lớp đào tạo Y khoa liên tục  “QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM CƠ BẢN” Kính gửi: Ban Giám Đốc Bệnh Viện/ Trung tâm/ Phòng khám; Ông/Bà Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám; Bác sỹ Trưởng/Phó Khoa Xét nghiệm Bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám; […]